In situ őshonos kancatámogatás igénybe vételének részletes feltételrendszere

2021. november 29.

A felhívás teljes dokumentációja

VP4-10.2.1.1-21 A VÉDETT ŐSHONOS ÉS VESZÉLYEZTETETT MEZŐGAZDASÁGI ÁLLATFAJTÁK GENETIKAI ÁLLOMÁNYÁNAK IN SITU MEGŐRZÉSE

Kötelezettségvállalási időszak

 • 1. kör: 2022. január 1-2024. december 31.
 • 2. kör: 2023. január 1-2024. december 31.

Támogatást igénylők köre

 • egyesületi tag
 • rendelkezik ügyfél-regisztrációs számmal
 • rendelkezik lótartásra vonatkozó tenyészetkóddal
 • legalább 1, a kötelezettségvállalási időszak első napján támogatható egyed Nébih által nyilvántartott tartója
 • rendelkezik érvényes ügyfélkapuval

Támogatható egyedek köre

 • a kötelezettségvállalási időszak első napján 1 évet betöltött, azaz az 1. körös pályázók esetén 2020. évi vagy idősebb kancaivarú egyed
 • az egyesület törzskönyvébe bejelentett
 • lóútlevéllel rendelkezik
 • a lóútlevélben benne van a nóniusz fajtabejegyzés (2. oldal vagy 10. oldalon egyesületi záradék. Amennyiben hiányzik, kérjük, jelezzék a Tenyésztési Iroda elérhetőségein)
 • a Nébih által legkésőbb a támogatási időszak első napján a pályázó tartásában nyilvántartott. A tartóbejelentés egyetlen, jogszabálynak megfelelő módja a Lófélék egyedbejelentő lapja – tartás kezdete c. nyomtatvány beküldése (lásd: Egyesület – Nyomtatványok – Tartónyilvántartás) a Nébih felé elektronikus vagy postai úton. A lóútlevél a tartó személyét NEM IGAZOLJA, az kizárólag a tulajdonost tartja nyilván. 
 • 3 éves és idősebb korú egyedek esetén rendelkezik alapminősítéssel (bírálattal)
 • 3 évnél fiatalabb korú (2019. és 2020. évi) egyedek esetén írásbeli kötelezettségvállalás a 2022. évi alapminősítésen (bírálaton) történő részvételre

A pályázó kötelezettségei

 • maradéktalanul betartja a Tenyésztési Programot, naprakész dokumentációt vezet annak végrehajtásáról (tenyésztési napló – lásd: Egyesület – Nyomtatványok – Őshonos kancatámogatás dokumentumai)
 • a Tenyésztési Program szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeinek az egyesület által előírt határidőkre eleget tesz (párosítás, állományjelentés, ellésbejelentés stb.)
 • a tárgyévi elfogadott párosítási terv szerint fedeztet, amennyiben eltér attól, a változást bejelenti
 • vállalja, hogy a támogatásba bevont, 2019. és 2020. évi születésű egyedeket 2022. december 31-ig regionális tenyészszemlén vagy kancabírálaton minősítteti
 • biztosítja a Tenyésztési Program szerinti tartási körülményeket
 • teljes (nemcsak a támogatott) állományában biztosítja az állatmozgások nyomon követését (lóútlevél, tartóbejelentés, állomány-nyilvántartó vezetése – lásd: Egyesület – Nyomtatványok – Őshonos kancatámogatás dokumentumai)
 • betartja a felhívás 3.4.1.1. “Általános követelmények” pontjában felsorolt jogszabályi előírásokat

Állomány-fenntartási kötelezettség

 • a támogatást igénylő köteles a támogatási időszak végéig a vállalt állatállomány létszámának fenntartására
 • a támogatást igénylő köteles a támogatási időszak alatt az aktuális állatállomány tartására, valamint ezen felül a kieső állatok kieséstől számított 90 napon belüli – az egyesület által igazolt – egyeddel történő pótlására
 • pótlásra a pótlás időpontjában legalább 365 napot betöltött, a Nébih felé a pályázó tartónyilvántartásába bejelentett egyed állítható be
 • a kiesés és a pótlás együttes bejelentését az Államkincstár által arra rendszeresített elektronikus felületén, az ügyfélkapun keresztül kell megtenni, a pótlást követő 20 napon belül, az egyesület által záradékolt igazolás feltöltésével
 • a kiesés-pótlás bejelentésének ügyviteli rendjét a honlapon külön tájékoztatóban tesszük közzé

Támogatás mértéke

700 eurónak megfelelő forintösszeg/egyed/év

Egyesületi igazolások kiadása

 • december 6-10. között minden, 2 évnél idősebb kancával nyilvántartott egyesületi tag részére postázásra kerül a rendkívüli állományegyeztető és tájékoztató
 • a nyomtatványon meg kell jelölni a nyilvántartott kancáknál a pályázati szándékot, illetve ha van olyan 2 éves vagy fiatalabb kancacsikó (2019. vagy 2020. évi), mely még nincs az egyesülethez bejelentve és támogatást kíván igényelni, akkor azokat is rávezetni
 • azon tagok, akik kizárólag 2 éves vagy fiatalabb (2019. vagy 2020. évi) kancacsikóval rendelkeznek, pályázati igényüket e-mailben jelezhetik
 • az állományegyeztetők postán és emailben is visszaküldhetőek
 • minden, támogatásba bevonni kívánt egyed esetén a Tenyésztési Iroda elvégzi a jogosultsági ellenőrzést (tagság, fajta, tartás, bírálat stb.).
 • felhívjuk a tartók figyelmét, hogy az egyesület a Nébih által nyilvántartott tartóadatokat csak tájékoztatási jelleggel ellenőrzi, amennyiben hiányosság merül fel, ennek tényéről az igazolással együtt kap információt, a bejelentés a támogatástól függetlenül minden lótartó általános jogszabályi kötelezettsége
 • az igazolások kiállítása 2022. január 3-tól történik, a támogatást igényelni kívánó által megadott email címre kerül megküldésre, szkennelt “pdf” formátumban
 • a honlapon napi bontásban közzétételre kerül a kiadott igazolások név szerinti listája

Támogatási kérelem beadása

Kizárólag ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton.

 • 1. kör: 2022. január 3-január 31.
 • 2. kör: 2023. január 2-január 31.

A pályázati felület megnyílása után a Tenyésztési Iroda a beadási felületet teszteli, a részletes tájékoztatót elkészíti.

A Tenyésztési Irodán történő helyszíni ügyintézés rendjét és feltételeit az aktuális járványügyi jogszabályok figyelembe vételével fogjuk meghatározni, melyet a honlapon közzé fogunk tenni.

Kifizetési kérelmek beadása

 • minden gazdálkodási évet követő évben az Egységes Kérelem részeként
 • a kifizetési kérelem beadásának elmulasztása esetén a támogatási jogosultság megszűnik, az esetleg addig igénybe vett támogatást vissza kell fizetni
 • 1. kifizetési kérelem beadása 1. körös pályázóknak: 2023. április-május
 • 1. kifizetési kérelem beadása 2. körös pályázóknak: 2024. április-május

Kérjük a pályázni kívánó tartókat, hogy 2022. január 31-ig az aktuális pályázati információk miatt a honlapot fokozott figyelemmel kövessék!

A tájékoztatót a Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Tenyésztési Irodája állította össze, minden tartalom részben vagy egészben történő újrapublikálása az egyesület előzetes engedélyéhez kötött.