Pályázati lehetőség állattartó telepek fejlesztésének támogatására

2021. július 17.

Teljes pályázati kiírás

VP2-4.1.1-20 ÁLLATTARTÓ TELEPEK FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Beadási időszak

A támogatási kérelmek benyújtására 2020. október 1. napjától az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra:
Első szakasz: 2020. október 1. – 2020. november 2.
Második szakasz: 2021. július 14. – 2021. július 27.
Harmadik szakasz: 2021. július 28. – 2021. augusztus 10.
Negyedik szakasz: 2021. augusztus 11. – 2021. augusztus 24.
Ötödik szakasz: 2022. február 28. – 2022. március 16.
Hatodik szakasz: 2022. március 17. – 2022. március 31.

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:
a. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 8. számú szakmai mellékletben megadott, 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);
b. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%- a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 11. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.

Lótartásra vonatkozóan pályázható tevékenység

5. célterület – Egyéb állattartó telepek korszerűsítése

A célterület keretében lófélék- (ló, szamár, öszvér), nyúl-, méh-, húshasznosítású galamb-, fürj-, strucc-, emu-, fácán-, fogoly- valamint csincsillatartáshoz kapcsolódóan igényelhető támogatás.

Önállóan támogatható tevékenységek:

A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, továbbá állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése:
a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. (például: szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, hídmérleg létesítése, tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése)
b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, fejlesztése. (például: istálló-, mézház-, tojás válogató és keltető épület építése, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, méhészeti eszközök és berendezések tárolására és használatára, valamint a megtermelt méz az eszközöktől külön légtérben történő, biztonságos tárolására alkalmas épületek kialakítása, a méhcsaládok teleltetésére alkalmas teleprész kialakítása, energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások)

B) Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása valamennyi célterület kapcsán egységesen:
1. Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása.
2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

a) A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés a Felhívás 5.7 pontjában meghatározott korlátozás figyelembevételével, amely magában foglalja az üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, továbbá a telepi infrastruktúra (lásd: Fogalomtár) megvalósítását;
b) Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása – a Felhívás 5.7 pontjában foglalt korlátozás figyelembevételével;
c) Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése. (5. számú szakmai melléklet szerint) – a Felhívás 5.7 pontjában foglalt korlátozás figyelembevételével;
d) A szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: hígtrágya injektáló, hígtrágya kijuttató adapter nélküli hígtrágya szállító tartálykocsi), a Felhívás 5.7 pontjában foglalt korlátozás figyelembevételével (Rakodógépek beszerzése az üzemen belüli anyagmozgatás gépeinek beszerzése alatt támogatott az a) pont szerint);
e) Építéssel nem járó, az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése – 5. célterület:
Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek. Kizárólag ló- és nyúltartás kapcsán: A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: körbálázó, rendsodró, kaszáló).
f) Új állattartó telep létesítése kapcsán (kizárólag zöldmezős – újonnan létesülő, építészeti előzmények nélküli – beruházás esetén) trágyatároló (lásd: Fogalomtár) építése;
g) Termény, takarmány, illetve alomszalma tárolásához kapcsolódó tevékenységek a Felhívás 5.7 pontjában foglalt korlátozás figyelembevételével:
– a termény, takarmány, illetve alomszalma tárolására szolgáló építmények kialakítása,
– a termény és a takarmány tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése (pl.: telepi takarmánykeverőkhöz szemestermény-tároló technológia kialakítása).

Támogatás mértéke, összege

5. célterület tekintetében minimum 5 millió Ft, és az összes célterület tekintetében maximum 2 milliárd Ft.

  • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
  • A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
  • A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.