x

Pályázati lehetőség lovas létesítmények fejlesztésére

2022. április 4.

Teljes pályázati felhívás

VP6-6.4.1.1-22 NEM MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK DIVERZIFIKÁCIÓJA – LOVAS LÉTESÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSE

Beadási időszak

A támogatási kérelmek benyújtására 2022. május 4. napjától az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra:
Első szakasz: 2022. május 4-17.
Második szakasz: 2022. május 18-31.
Harmadik szakasz: 2022. június 1-14.
Negyedik szakasz: 2022. június 15-28.
Ötödik szakasz: 2022. június 29-július 12.

Támogatást igénylők köre

Területi korlátozás:
A projektek megvalósítására kizárólag a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken van lehetőség, amely településlistákat a felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.
Vidéki térségnek minősül a 6. számú prioritás alkalmazása szempontjából az a település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül:
– a népesség 10 ezer főnél kevesebb;
– 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei.
A Vidékfejlesztési Program alapján nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások. Az érintett településeket a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: 2018. évi CXXXIX. törvény) 1/1. számú melléklete tartalmazza.

Vidéki térségekben működő mikrovállalkozás, beleértve a családi mezőgazdasági társaságot is (a továbbiakban: CSMT), amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;
 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt;
 • a támogatási kérelemben foglalt projektet a támogatást igénylő vállalkozásnak kell megvalósítania;
 • CSMT támogatást igénylő minimum egy tagján keresztül is teljesítheti a jogosultsági feltételeket.

Vidéki térségekben élő magánszemély vagy őstermelő, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • lakóhelye/tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;
 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt;
 • a támogatást igénylőnek legkésőbb a projekt megkezdésének13 időpontjáig egyéni vagy társas vállalkozást kell alapítania, amely tevékenységi köre szerint a projekt keretében létrejövő létesítmény működtetésére irányul;
 • a támogatási kérelemben foglalt projektet a támogatást igénylő vállalkozásnak, vagy az előző pont szerinti, újonnan alakult vállalkozásnak kell megvalósítania.

Támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenység:
Fedett lovarda kialakítása-, létrehozása-, felújítása-, bővítése lovas pályával

Fedett lovarda: minden oldaláról zárt/zárható, felülről tetőszerkezettel ellátott, lovas pályával rendelkező, lovaglásra, lovas oktatásra alkalmas épület/építmény, amelyben rendszeresen lovagolnak. A fedett lovarda igény szerint tartalmazhat rögzített akadályokat, látogatói teret, továbbá kialakíthatók benne a lovak elhelyezésére szolgáló bokszok is. Fedett lovarda alatt érthető olyan épület/építmény is, amelyben csupán a lentiek szerinti lovas pálya található.
Lovas pálya: legalább 20 méter x 40 méter méretű, edzésre és versenyzésre is használható pálya, amely alkalmas akár díjlovaglásra, fogathajtásra, voltizsálásra stb. Lovas pálya kialakítására, fejlesztésére a projekt keretében fejlesztett/épített fedett lovarda épületében van kizárólag lehetőség.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Kiszolgáló egységek kialakítása, felújítása, bővítése pl. raktár, büfé helyiség.
b) Szociális helyiségek pl.: mosdó, öltözők kialakítása, felújítása, bővítése.
c) Vagyonvédelmet célzó beruházások megvalósítása pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, üzembe helyezése.
d) A lovas létesítményhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli kiegészítő infrastruktúra pl.: út, járda, parkoló kialakítása.
e) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása).
f) Tűzivíztározó kiépítése, korszerűsítése, felújítása.
g) A felhívás 5.5. pontjában felsorolt úgynevezett általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.
h) Ingatlan vásárlása

Támogatás mértéke, összege

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd forint.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 100.000.000 Ft

A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti település(ek)től és a regionális beruházási támogatási szabályoktól függően az alábbiak szerint alakul a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet besorolása szerint :

 • nem besorolható járásban lévő település esetén: 50%
 • „kedvezményezett” járásban lévő településen: 60%
 • „fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban lévő településen: 70%

Regionális beruházási támogatás esetén:
A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban a következők szerint alakul, azzal, hogy az így számított támogatási intenzitás nem haladhatja meg a Vidékfejlesztési Programban meghatározott maximális támogatási mértéket:
a) Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld Észak-Magyarország és Pest tervezési-statisztikai régióban 50%,
b) Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 30%.

A támogatási intenzitás mikro- és kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, növelhető. Mivel a kérelmet benyújtó természetes személy és őstermelő kedvezményezettek a kifizetési kérelem benyújtásakor már mikro- és kisvállalkozásként működnek, ezért részükre is a támogatási intenzitás 20 százalékponttal növelhető.