In situ őshonos kancatámogatás – 2. körös beadás részletes feltételrendszere

2022. december 1.

Teljes pályázati kiírás

VP4-10.2.1.1-21 A VÉDETT ŐSHONOS ÉS VESZÉLYEZTETETT MEZŐGAZDASÁGI ÁLLATFAJTÁK GENETIKAI ÁLLOMÁNYÁNAK IN SITU MEGŐRZÉSE

Kötelezettségvállalási időszak

 1. január 1-2024. december 31.

Támogatást igénylők köre

 • egyesületi tag
 • rendelkezik ügyfél-regisztrációs számmal
 • rendelkezik lótartásra vonatkozó tenyészetkóddal
 • legalább 1, a kötelezettségvállalási időszak első napján támogatható egyed Nébih által nyilvántartott tartója
 • rendelkezik érvényes ügyfélkapuval
 • első körös pályázó is nyújthat be még nem pályázott vagy elutasított egyedekre kérelmet

Támogatható egyedek köre

 • 2022. évben támogatói okirattal nem rendelkező, nem pályázott vagy elutasított egyedek
  Felhívjuk a Tenyésztőtársak figyelmét, hogy azokat a kancákat, amelyekre 2022-ben támogatói okiratot kaptak, NE tüntessék fel az igazolás kérő nyomtatványon, kizárólag az új beállítású vagy elutasított egyedeket!
 • a kötelezettségvállalási időszak első napján 1 évet betöltött, azaz 2021. évi vagy idősebb kancaivarú egyed
 • az egyesület törzskönyvébe bejelentett
 • lóútlevéllel rendelkezik
 • a lóútlevélben benne van a nóniusz fajtabejegyzés (2. oldal vagy 10. oldalon egyesületi záradék. Amennyiben hiányzik, kérjük, jelezzék a Tenyésztési Iroda elérhetőségein)
 • a Nébih által legkésőbb a támogatási időszak első napján a pályázó tartásában nyilvántartott. A tartóbejelentés egyetlen, jogszabálynak megfelelő módja a Lófélék egyedbejelentő lapja – tartás kezdete c. nyomtatvány beküldése a Nébih felé elektronikus vagy postai úton. A lóútlevél a tartó személyét NEM IGAZOLJA, az kizárólag a tulajdonost tartja nyilván.
 • 2020. évi és idősebb korú egyedek esetén rendelkezik alapminősítéssel (bírálattal)
 • 2021. évi egyedek esetén írásbeli kötelezettségvállalás a 2023. évi alapminősítésen (bírálaton) történő részvételre

A pályázó kötelezettségei

 • maradéktalanul betartja a Tenyésztési Programot, naprakész dokumentációt vezet annak végrehajtásáról (tenyésztési napló)
 • a Tenyésztési Program szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeinek az egyesület által előírt határidőkre eleget tesz (párosítás, állományjelentés, ellésbejelentés stb.)
 • a tárgyévi elfogadott párosítási terv szerint fedeztet, amennyiben eltér attól, a változást bejelenti
 • vállalja, hogy a támogatásba bevont 2021. évi születésű egyedeket 2023. év végéig az egyesület által meghirdetett regionális tenyészszemlén vagy kancabírálaton minősítteti
 • biztosítja a Tenyésztési Program szerinti tartási körülményeket
 • teljes (nemcsak a támogatott) állományában biztosítja az állatmozgások nyomon követését (lóútlevél, tartóbejelentés, állomány-nyilvántartó vezetése)
 • betartja a felhívás 3.4.1.1. “Általános követelmények” pontjában felsorolt jogszabályi előírásokat

Állomány-fenntartási kötelezettség

 • a támogatást igénylő köteles a támogatási időszak végéig a vállalt állatállomány létszámának fenntartására
 • a támogatást igénylő köteles a támogatási időszak alatt az aktuális állatállomány tartására, valamint ezen felül a kieső állatok kieséstől számított 90 napon belüli – az egyesület által igazolt – egyeddel történő pótlására
 • pótlásra a pótlás időpontjában legalább 365 napot betöltött, a Nébih felé a pályázó tartónyilvántartásába bejelentett egyed állítható be
 • a kiesés és a pótlás együttes bejelentését az Államkincstár által arra rendszeresített elektronikus felületén, az ügyfélkapun keresztül kell megtenni, a pótlást követő 20 napon belül, az egyesület által záradékolt igazolás feltöltésével
 • a kiesés-pótlás bejelentésének ügyviteli rendje a honlapon külön tájékoztatóban elérhető: Kiesés-pótlás szabályai

Támogatás mértéke

700 eurónak megfelelő forintösszeg/egyed/év

Egyesületi igazolások kiadása

 • a mellékelt kérelem nyomtatványon fel kell tüntetni a pályázó és a támogatásba bevonni kívánt egyedek adatait (azonosító, név)
  Letölthető dokumentum: In situ kancatamogatas 2023 igazolas kerelem
 • az aláírt, beszkennelt dokumentum beküldése emailben: nolte@hortobagy.eu Kérjük a Tenyésztőtársakat, a várhatóan magas számú érdeklődés miatt támogatási igényüket minél hamarabb jelezzék
 • A Tenyésztési Iroda egyedenként elvégzi a jogosultsági ellenőrzést (tagság, fajta, bírálat stb.) és a megadott e-mail címre tájékoztatást küld az esetleges hiányosságokról, illetve elutasításokról
 • felhívjuk a tartók figyelmét, hogy az egyesület a Nébih által nyilvántartott tartóadatokat csak tájékoztatási jelleggel ellenőrzi, a bejelentés a támogatástól függetlenül minden lótartó általános jogszabályi kötelezettsége 2013 óta
 • amennyiben a tartóbejelentés a támogatási kérelem beadásának dátuma után történik, a támogatási kérelem a Magyar Államkincstár által elutasításra kerül, melyről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény rendelkezik: “a kérelem benyújtását követően kezdeményezett visszamenőleges módosítások nem fogadhatóak el, amennyiben a módosítás az intézkedésben való részvétel feltételeinek utólagos teljesítésére vagy a kérelem kedvezőbb elbírálására irányul.”
 • a jogosultsági ellenőrzésnek megfelelő egyedeket tartalmazó igazolások kiállítása 2023. január 2-től történik, a támogatást igényelni kívánó által megadott email címre kerül megküldésre, szkennelt “pdf” formátumban.
 • a honlapon napi bontásban közzétételre kerül a kiadott igazolások név szerinti listája

Támogatási kérelem beadása

Kizárólag ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton: 2023. január 2-január 31.

A pályázati felület megnyílása után a Tenyésztési Iroda a beadási felületet teszteli, a részletes tájékoztatót elkészíti és a honlapon közzéteszi.

Kifizetési kérelmek beadása

 • minden gazdálkodási évet követő évben az Egységes Kérelem részeként
 • a kifizetési kérelem beadásának elmulasztása esetén a támogatási jogosultság megszűnik, az esetleg addig igénybe vett támogatást vissza kell fizetni
 • 1. kifizetési kérelem beadása 1. körös pályázóknak: 2023. április-május, 2. körös pályázóknak: 2024. április-május